วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ท่านผู้หญิงปรียา

ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
การศึกษา


ปริญญาตรี และโท ทางเภสัชศาสตร์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางเภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับราชการ
2518 ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2524 รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2528 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2531 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2534 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผลงานในอดีต

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
ประธานอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี)

ไม่มีความคิดเห็น: