วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ปทานุกรม

ปทานุกรม คือหนังสืออธิบายความหมายของคำที่เรียงตามลำดับตัวอักษร มักใช้ในความหมายเดียวกับพจนานุกรม แต่ปทานุกรมจะอธิบายคำศัพท์ในวงแคบและมีจำนวนจำกัดกว่า
อนึ่ง คำว่า ปทานุกรม เป็นคำสมาส จากคำว่า "ปท" (หรือ 'บท' หมายถึง คำศัพท์) และ 'อนุกรม'(หมายถึง การเรียงลำดับ)


ไม่มีความคิดเห็น: