วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550


เทศบาลนครหาดใหญ่ หรือ นครหาดใหญ่ี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นครหาดใหญ่ ถือไำด้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใ้ต้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงการคมนาคมขนส่งที่สำคัยของภาคใต้อีกด้วย หาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้มา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538

เทศบาลนครหาดใหญ่ ยุคสุขาภิบาลหาดใหญ่
ต่อมาสุขาภิบาลแห่งนี้เจริญขึ้น มีพลเมืองหนาแน่นขึ้น และมีกิจการเจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็น เทศบาลตำบลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งในขณะนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 5,000 คน รวมถึงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาท

ยุคเทศบาลตำบลหาดใหญ่
เมื่อประชากรในเขตเทศบาลมีมากขึ้น พร้อมทั้งกิจการได้เจริญขึ้น จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาล และได้มี พระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลหาดใหญ่เป็น เทศบาลเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2492 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตรเช่นเดิม แต่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 19,425 คน มีรายได้ 374,523.33 บาท
เมื่อท้องที่ในเขตเทศบาลเจริญและมีประชากรอยู่หนาแน่นเพิ่มปริมาณมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จากเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นอีก 13 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520 ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520 ในขณะนั้นมีประชากร 68,142 คน มีรายได้ 49,774,558.78 บาท นับได้ว่าเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็นเทศบาลชั้น 1 มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก

ยุคเทศบาลเมืองหาดใหญ่
หาดใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก และทางอากาศ สนามบินพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร หาดใหญ่ยังเป็นชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางทางด้านคมนาคม และด้วยศักยภาพที่โดดเด่น และถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารภายใต้การนำของ นายเคร่ง สุวรรณวงศ์ ทำให้เทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 157,881 คน และมีรายได้ 978,796,627.15 บาท

ยุคเทศบาลนครหาดใหญ่
นครหาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจำทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแต่หลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ทะเล และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน นครหาดใหญ่จะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกว่า เนื่องจากพัดผ่านอ่าวไทย ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะถูกเทือกเขาบรรทัดปิดกั้นทำให้ฝนตกน้อยลง ในปี พ.ศ. 2546 ฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม มิลลิเมตร ฝนตกน้อยที่สุดในเดือนเมษายน

ประชากร
นครหาดใหญ่เมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆ ได้ทั้งภายในภูมิภาค และนานาชาติ คือ

1. ทางถนน มีการคมนาคมโดยทางหลวงแผ่นดิน คือ

 • หมายเลข 4 จากพัทลุง-คูหา่-สามแยกท่าชะมวง-หาดใหญ่-คลองแงะ-นาทวี-โคกโพธิ์
  หมายเลข 43 จากรัตภูมิ-หาดใหญ่-นาหม่อม-จะนะ
  หมายเลข 406 จากรัตภูมิ(สามแยกท่าชะมวง)-สตูล
  หมายเลข 407 (ถนนกาจนวาณิช)จากสงขลา่-หาดใหญ่-สะเดา
  หมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์)จากห้าแยกน้ำกระจาย สงขลา-หาดใหญ่ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 43
  หมายเลข 4135 จากสามแยกโคกเมา่-สนามบินหาดใหญ่
  2. ทางรถไฟ เป็นเส้นทางหลักที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศมาเลเซียได้โดยชุมทางรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครลงไปถึงชุมทางหาดใหญ่ระยะทางยาวประมาณ 945 กิโลเมตร จากนั้นจะแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ความยาว 45 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมาเลเซียจนถึงสถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ทส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือ ทางสายหาดใหญ่-นราธิวาส สิ้นสุดที่อำเภอสุไหงโก-ลก ความยาว 110 กิโลเมตร
  3. ทางอากาศ มีท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2515 มีพื้นที่ประมาณ 4.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,000 ไร่โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 -24.00 น.

1 ความคิดเห็น:

ktubon กล่าวว่า...

นี่หรือ เมืองหาดใหญ่................

หาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา
หาดใหญ่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนเป็นเมืองหลวงแห่ง
ภาคใต้ของประเทศไทย ที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย อาหารการกินการอยู่ในด้านที่พัก ก็มีโรงแรมมากมายให้ได้เลือก
ส่วนทางด้านการคมนาคม ก็เป็นเมืองที่สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสดวกสบายมาก
และที่สำคัญก็ยังสามารถเดินทาง่ต่อไปเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซียหรือประเทศสิงคโปร์ได้อย่างสดวก ด้วยทางรถยนต์หรือทางเครื่องบิน จึงมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาพักผ่อนและซื้ออาหารการกิน จับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก
ในส่วนคนไทยด้วยกันเองก็มีคนไทยทั่วทุกภาคที่นิยมและต้องการเดินทางไปเที่ยวหาดใหญ่ และเดินทางผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นกัน
ถ้าจะมองในภาพรวมแล้ว หาดใหญ่น่าจะสมบูรณ์พร้อมด้วยประการทั้งปวง แต่หาดใหญ่ก็กลายเป็นเมืองที่ทำให้คนไปท่องเที่ยวอีกจำนวนไม่น้อยที่สาปส่งไม่อยากไปอีกเลย เพราะอะไร
ก็เพราะพวกมิจฉาชีพ พวกแก๊งมอเตอร์ไซด์ฉกชิงวิ่งราว ที่มีจำนวนมากขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ที่สำคัญข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับรู้มา เป็นเรื่องน่าตกใจมาก ทุกวันจะมีแก๊งมอเตอร์ไซด์ก่อคดีฉกชิงวิ่งราวนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 2 รายถึง 3 รายทุกวัน และพวกแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ จะมุ่งเป้าไปที่คุณสุภาพสตรี ที่กำลังจะเดินข้ามถนน การกระทำการก็ด้วยกันขับขี่มอเตอร์ไซด์มาทางด้านหลังเหยื่อ วิ่งเบียดเข้าหาเหยื่อ ทำเป็นเหมือนอุบัติเหตุ แล้วคนนั่งซ้อนท้ายอีกคนก็ใช้มือหนึ่งกระชากกระเป๋าถือของเหยื่อ ส่วนมืออีกข้างก็ผลักเหยื่ออย่างแรง ทำให้เหยื่อเสียหลักและปล่อยกระเป๋าถือ และแล้วพวกแก๊งมิชฉาชีพพวกนี้ก็ขับขี่มอเตอร์ไซด์หนีอย่างรวดเร็วไปตามซอกซอยที่มี่อยู่มากมาย ทำกันอย่างมืออาชีพ
ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับผู้เขียนเองแล้ว
คือเมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม ศกนี้เอง ผมและภรรยาได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้ากรุงเทพฯด้วยรถทัวส์ และเดินทางต่อไปหาดใหญ่ด้วยเครื่องบิน ไปถึงสนามบินหาดใหญ่ก่อนเที่ยง หลังจากเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว ก็ไปนั่งทานอาหาร เสร็จจากทานอาหารก็เดินข้ามถนนเพื่อต้องการ จะเรียกรถสองแถวเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานาครินทร์ ที่อยู่ไม่ไกลนัก ขณะที่กำลังเดินข้ามถนนไปพร้อมกันทั้งผมและภรรยา ก็มีความรู้สึกว่ามีรถมอเตอร์ไซด์วิ่งเฉี่ยวเข้ามาทางด้านหลัง แล้วภรรยาผมก็เสียหลักแซเข้ามาดันผมจนแซเหมือนกัน ผมได้ยินภรรยาผมร้องด้วยเสียงดังให้ช่วยด้วย ช่วยด้วย คนร้ายก็ได้กระชากกระเป๋าถือของภรรยาไป ขับขี่มอเตอร์หนีไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางคนยืนมองดูจำนวนมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ หลังจากผมได้แจ้งให้ 191 ทราบ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุทันที พร้อมสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อวิทยุให้ศูนย์วิทยุออกสกัดจับคนร้าย
ภรรยาได้รับบาดเจ็บจนเล็บหัก ส่วนที่แขนก็ได้รับบาดเจ็บเป็นรอยบาดจากเล็บของคนร้าย ผมและภรรยาอยู่ในอาการที่ตกใจมาก จนทำอะไรไม่ถูก จึงได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจช่วยพาไปสถานีตำรวจ สภ.อ หาดใหญ่เพื่อลงบันทึกประจำวัน แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากในกระเป๋าถือของภรรยาผม มีเอกสารบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ บัตร ATM ของธนาคาร พร้อมเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
ระหว่างที่อยู่ที่สถานีตำรวจ สภ.อ หาดใหญ่ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีมาก และเมื่อท่านผู้กำกับ ทราบว่าผมและภรรยาเดินทางมาจากที่ไกลมา และกำลังจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่นอนรักษาที่ รพ. ม.อ อีกด้วย เลยได้รับความเห็นใจและให้กำลังใจต่อผมและภรรยาเป็นอย่างดีมาก จนผมและภรรยารู้สึกความอบอุ่นในน้ำใจจากท่านๆเป็นอย่างมาก
หลังจากเสร็จจากที่สถานีตำรวจ สภ.อ หาดใหญ่แล้ว ท่านนายตำรวจก็ยังให้เจ้าหน้าที่ช่วยพาผมและภรรยาไปส่งที่ธนาคารออมสิน สาขาสาย 1 เพื่อตรวจสอบและอายัดบัตร ATM อีกด้วย ขอขอบคุณด้วยความมีน้ำใจความช่วยเหลือ ขอบคุณครับ จะเก็บไว้ในใจเสมอตลอดไป
ระหว่างที่ทำธุระเรื่องเอกสารที่ธนาคารออมสิน สาขาสาย 1 หลังจากพนักงานธนาคารและผู้จัดการได้ทราบความเดือดร้อนของผมและภรรยา ผู้จัดการได้ให้ความรู้สึกที่ผมและภรรยาซาบซึ้งมาก ถามความต้องการ ความเดือดร้อนที่ผมและภรรยาต้องการให้ทางผู้จัดการช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรบ้าง และให้กำลังใจและปลอบใจตลอด ขอขอบคุณ จะเก็บไว้ในใจเสมอตลอดไปเช่นกัน
ในความเจ็บปวดและความทุกข์ใจ ก็ยังมีหยดน้ำใจที่ยังมองเห็นได้ในสังคมไทย
สุดท้าย ผมและภรรยาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ สภ.อ. หาดใหญ่
และสุดท้าย ผมและภรรยาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาสาย 1
สวัสดีครับ