วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 835 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองยโสธร
อำเภอทรายมูล
อำเภอกุดชุม
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
อำเภอป่าติ้ว
อำเภอมหาชนะชัย
อำเภอค้อวัง
อำเภอเลิงนกทา
อำเภอไทยเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น: