วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550


บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับชาติพันธุ์ สำหรับในความหมายของสัญชาติ ดูที่ ชาวไทย
ประมาณ 49 ล้านคน ทั่วโลก
มาช่วยกันเพิ่มเติมและแก้ไขกันเถอะ เพื่อให้บทความนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เริ่มต้นเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย หรือ ภาษาอื่นด้านซ้ายมือ ให้นำกล่องนี้ออกเมื่อมีข้อความเพิ่มเติม


คนไทย หรือ เชื้อชาติไทย โดยทั่วไปหมายถึง คือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพูดภาษาไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และอาศัยกระจายอยู่ในประเทศอื่นทั่วโลก โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ในความหมายทางชาติพันธุ์ ยังใช้เฉพาะเจาะจงถึงคนไทยภาคกลาง หรือเดิมเรียกว่า ชาวสยาม
แต่ในความหมายมุมกว้างนั้น สามารถหมายความครอบคลุมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทย อื่นๆ ทั้งนอกและในราชอาณาจักร เช่น ไทยโคราช ไทยโยเดีย หรือ ไทยเกาะกง เช่นกัน
ชนชาติไทย

ไม่มีความคิดเห็น: